دانشکده پزشکی / لیست بیمارستان

Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
دکتر مصطفی محقق دولت آبادی
مدیر:
تلفن:42046   دورنگار:88948217
yashospital@gmail.com:پست الکترونیکی
۱.  بيمارستان ياس دانشکده پزشکي
دکتر لادن کاشانی
مدیر:محمدرضا شهبازي مقدم
تلفن:7-77883284   دورنگار:77883196
hosp_arash@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۲.  بيمارستان آرش دانشکده پزشکي
دکتر مهرداد صالحي
مدیر:علی اصغرقریشی
تلفن:66938081-9   دورنگار:66581604
imamhospital@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳.  بيمارستان امام خميني دانشکده پزشکي
دكتر آرش جعفريه
مدیر:آقای زراعتکار
تلفن:9 - 66706106 , 5 - 66708103    دورنگار:66704805
hamiralam@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۴.  بيمارستان امير اعلم دانشکده پزشکي
دکتر حبیب الله محمودزاده
مدیر:دکتر حجت رحمانی
تلفن:66581624-66581571   دورنگار:66581526
hosp_cancer@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۵.  بيمارستان انستيتو كانسر دانشکده پزشکي
دکتر سیدمجید موسوی موحد
مدیر:محمود معصومی
تلفن:55658500-الی 11   دورنگار:55648189
Hosp_baharloo@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۶.  بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي
دکتر پیمان صادقی
مدیر:دکتر مسعود رفعتی
تلفن:73013000   دورنگار:77551584
hosp_bahrami@.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۷.  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي
دكتر ربابه عابديني
مدیر:سعید مرادی
تلفن:55609952-3   دورنگار:55620300
razihospital@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۸.  بيمارستان رازي دانشکده پزشکي
دکتر حمید رضا نقوی
مدیر:مجید امینی رورانی
تلفن:55419151   دورنگار:55412756
hosp_roozbeh@tums.ac..ir:پست الکترونیکی
۹.  بيمارستان روزبه دانشکده پزشکي
دکتر غلامرضا پورمند
مدیر:مهندس هادی محمد مخبر
تلفن:10-66348500   دورنگار:66348555
hosp_sina@sina.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۰.  بيمارستان سينا دانشکده پزشکي
دکتر سعیدرضا مهرپور
مدیر:
تلفن:84901-9821+   دورنگار:8633039-9821+
shariati_hospital@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۱.  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي
دكتر محمد عفت پناه
مدیر:داود پناهی
تلفن:55176814 الی 55176810   دورنگار:55751333
Email address: ziaeian@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۲.  بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي
دکتر سيد حسين صدرالسادات دزفولي
مدیر:آقای دکتر مهدی صنعت کار
تلفن:14-55400003   دورنگار:55418080
farabih@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۳.  بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي
دکتر عباسعلي کريمي
مدیر:دکتر علیرضا حاجی قاسمی
تلفن:88029600-69   دورنگار:88029731
http://thc.tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۴.  بيمارستان قلب تهران دانشکده پزشکي
دکتر حسین قناعتی
مدیر:رحمان شعبان نیا
تلفن:36-66581535   دورنگار:66581580
info@MIC.ir:پست الکترونیکی
۱۵.  بيمارستان مركز تصوير برداري دانشکده پزشکي
دکتر رضا شروین بدو
مدیر:دکترمسعود میرمعینی
تلفن:021-61479   دورنگار:021-66930024
:پست الکترونیکی
۱۶.  بيمارستان مرکز طبي اطفال دانشکده پزشکي
دکتر عباسعلی بخشی
مدیر:سعید مرادی
تلفن:61190   دورنگار:66581529
hosp_valiasr@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۷.  بيمارستان وليعصر (عج) دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (17 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next