دانشکده پزشکی / لیست معاونت ها

Page 1 of 1 (10 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
عنوان
دکتر شهریار نفیسی
تلفن:88953001   دورنگار:66404377
deanmed@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱.  حوزه رياست دانشکده پزشکي
دکتر علیرضا سیما
تلفن:021-88973670   دورنگار:
Simaalireza@gmail.com:پست الکترونیکی
۲.  دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي
دكتر آرش عكاظي
تلفن:66405373   دورنگار:66409641
okazi@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۳.  معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي
دكتر ایرج راگردی کاشانی
تلفن:88989485   دورنگار:88989485
:پست الکترونیکی
۴.  معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي
دکتر بابک ساعدی
تلفن:021-64053351   دورنگار:
:پست الکترونیکی
۵.  معاونت آموزش تخصص و فوق تخصصي دانشکده پزشکي
دكتر فردين عميدي
تلفن:66464841-64432532   دورنگار:
tumsmc@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۶.  معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي
دکتر رويا ستارزاده بادکوبه
تلفن:64053342   دورنگار:64053347
:پست الکترونیکی
۷.  معاونت امور هيات علمي دانشکده پزشکي
دکتر شاهين آخوندزاده بستي
تلفن:66418466   دورنگار:88962510
s.akhond@neda.net:پست الکترونیکی
۸.  معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
دکتر جواد توکلی بزاز
تلفن:5-42910600   دورنگار:88953006
:پست الکترونیکی
۹.  معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي
دکتر نیما رضائی
تلفن:88989487   دورنگار:
oir@tums.ac.ir:پست الکترونیکی
۱۰.  معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي
Page 1 of 1 (10 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next