مدير گروه   دكتر عليرضا خوشنویسان
  نوع گروه   بالینی
  درحال حاضر گروه جراحی مغز واعصاب در چهار بخش در بیمارستان های امام خمینی، سینا، شریعتی و طبی اطفال دایر می باشد.

آخرین بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۳۹۴